Selecteer een pagina

Tarieven

Algemene informatie, kosten en vergoeding

Tarieven 2022

Vanaf 2022 wordt het systeem om tarieven te berekenen veranderd van Basis GGZ prestaties en Diagnose behandel combinatie’s (DBC’s) naar het Zorgprestatiemodel (ZPM). Dat betekent dat het tarief (voortaan) afhangt van het type consult, de duur van uw consult en het soort behandelaar.  Alle lopende BGGZ prestaties worden op 31-12-2021 automatisch beëindigd en als de behandeling doorloopt zal  automatisch per 1-1-2022 een behandeltraject in het ZPM geopend worden. Het eigen risico van 2022 zal vanaf die datum direct in rekening worden gebracht. In het vorige systeem gebeurde dat pas na 1 jaar of een daarop volgend jaar na de begindatum van de behandeling en de bijbehorende BGGZ prestatie.

In 2022 hebben wij contracten met de meeste zorgverzekeraars. De factuur  wordt bij deze zorgverzekeraars maandelijks rechtstreeks naar hen verstuurd. Wij hebben geen contract meer met Menzis en VGZ.  Voor verzekerden bij Menzis en VGZ geldt dat je de factuur zelf bij de zorgverzekeraar moet indienen. De vergoeding is dan afhankelijk van het type polis. Bij een restitutiepolis wordt 100% vergoed en bij een naturapolis wordt de behandeling 60 – 90% vergoed. Je kunt het beste voor aanvang van de behandeling informeren bij je zorgverzekeraar hoeveel er vergoed wordt.

Voor psychologische zorg geldt het wettelijk eigen risico van €385.

 De tarieven die in 2022 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit voor een vrijgevestigde gezondheidszorgpsycholoog:

Diagnostisch consult
30 minuten €101,78
45 minuten €142,31
60 minuten €163, 37
75 minuten €199,03

Behandelingsconsult
30 minuten €85,16
45 minuten €120,99
60 minuten €143,71
75 minuten €176,88

Intercollegiaal overleg
Kort €22,18
Lang (vanaf 15 minuten) €67,62

Alle voorgenoemde bedragen zijn vrij van BTW.

Zie verder voor meer informatie over het Zorgprestatiemodel (ZPM)

Algemene informatie 

Binnen onze praktijk bieden wij Basis Generalistische GGZ (BGGZ). Sinds 2014 wordt er onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ voor stoornissen met een lage complexiteit en risico met een lichte (kort), matige (middel) of ernstige (intensief) of chronische problematiek en Gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

Voor de Basis Generalistische GGZ wordt u doorverwezen door uw huisarts als deze vermoedt dat er sprake is van een psychische stoornis.

Niet alle behandelingen van alle klachten worden via de zorgverzekering meer vergoed. Zo zijn aanpassingsstoornissen en werk- en relatieproblematiek, verwerkingsproblemen en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit de aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject!

Is er geen sprake van een DSM V stoornis, maar er zijn wel klachten, dan kan er een particulier traject gevolgd. Wij hanteren hiervoor een tarief van € 95,00 per consult.

In het intakegesprek bij ons wordt onder andere besproken hoe lang de behandeling zou kunnen duren en of uw klachten onder ‘verzekerde zorg’ valt.

 

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de BGGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed.

Verwijzing

 Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet men aan een aantal voorwaarden voldoen:

Er is altijd een verwijzing nodig van de huisarts.

Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de BGGZ noodzakelijk dat er vermeld wordt op de verwijsbrief:
” Uitspraak (van een vermoeden) van een aandoening welke op de DSM-V lijst staat.
” Dat het om een verwijzing naar de generalistische basis GGZ gaat.
” De gegevens van de huisarts, inclusief zijn AGB code

De datum van verwijzing moet vóór de datum van de eerste afspraak liggen.

Zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Wij vragen u dan ook deze informatie goed door te lezen.  

Waarom een nieuw model?

Het huidige systeem in de ggz is niet transparant. Het is voor veel patiënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt vaak pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd. Ook is het systeem te complex en vergt het te veel administratie van behandelaren.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger.

En zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag.  Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

Wat verandert er op de rekening?

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
  • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
  • groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult.

Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wat gebeurt er met uw eigen risico?
Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Zie voorbeeld 1 hieronder.

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

De behandelaar kan u informeren over de financiële consequenties en het eigen risico in relatie tot de startdatum van de behandeling. De behandelaar mag u hierover echter niet adviseren. De behandelaar kan wel vanuit zorginhoudelijke redenen een advies geven. Als hij het belangrijk vindt dat u zo snel mogelijk start met de behandeling, dan mag hij u dat vanuit goed hulpverlenerschap adviseren. Daarbij zal hij u informeren over mogelijke financiële consequenties, maar dit speelt geen rol bij zijn advies.

Wat is zorgvraagtypering? 

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz. Bij ME-motion behandelen wij dus alleen de zorgvraagtypen 1 t/m 4.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Dossiervoering en privacyverklaring

  • Van de behandeling wordt een (grotendeels electronisch) dossier bijgehouden. Dit dossier is een op zichzelf staand dossier. Het is niet gekoppeld aan het landelijke EPD.
  • Uw dossier wordt na afloop van de behandeling 15 jaar bewaard.
  • U heeft recht op inzage in uw dossier. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Deze afspraak wordt als een behandelgesprek in rekening gebracht. Tevens heeft u recht op een afschrift van uw dossier. Hiervoor worden kopieerkosten in rekening gebracht.
  • Als GZ-psycholoog hebben wij een beroepsgeheim. De gesprekken met u zijn vertrouwelijk. Overleg met derden vindt alleen plaats met uw toestemming. Ook het verstrekken van informatie aan derden vindt alleen plaats met uw toestemming.

Klachten

Wanneer u ondanks onze inspanningen om u zo adequaat mogelijk te helpen, klachten heeft over de behandeling hopen wij dat u deze met ons zult bespreken. Als het niet lukt om samen tot een voor u bevredigende oplossing te komen, dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)

Beroepscode

Als BIG-geregistreerd GZ-psycholoog zijn wij gehouden aan de voor deze beroepen geldende beroepscode en vallen wij onder het tuchtrecht van de Wet BIG.

Kwaliteitsstatuut:

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Ons kwaliteitsstatuut vindt u hier:

Kwaliteiststatuut Annemiek

Kwaliteitsstatuur Marije

Actuele wachttijd

In verband met drukte in de praktijk, kunnen wij op dit moment geen nieuwe cliënten aannemen.